Sākums $ Stratēģija $ Vērtīgas sarunas par dzīves telpas un uzņēmējdarbības attīstību laukos

Vērtīgas sarunas par dzīves telpas un uzņēmējdarbības attīstību laukos

Apr 28, 2023 | Stratēģija

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā. Vietējās kopienas iedzīvotājiem tika organizētas  piecas apkaimes darbnīcas “Cīmu sarunys”  un līdzdalības darbnīca “Veidosim stipru un viedu kopienu!”.

Apkaimes darbnīcas aptvēra katru Rēzeknes novada apvienības teritoriju. To mērķis bija apzināt vietējās kopienas iedzīvotāju idejas, vajadzības un priekšlikumus, kā pilnveidot dzīves vides kvalitāti savos ciemos un  attīstīt mūsdienīgu uzņēmējdarbību lauku reģionā. Apkaimes darbnīcās kopā piedalījās vairāk nekā 120 kopienas iedzīvotāji un rezultātā apkopoti vairāk nekā 330 priekšlikumi par dzīves vides uzlabošanu laukos.

Apkaimes darbnīcu darbs tika organizēts grupās, kur vietējie iedzīvotāji sagatavoja priekšlikumus astoņās tematiskajās slejās – uzņēmējdarbība laukos,  jaunās ģimenes, jaunieša, seniora un lauku uzņēmēja lomā, jāveido redzējums par to, kādā vides telpā vēlas dzīvot. Izstrādāto priekšlikumu balsojuma rezultātā izkristalizējās vajadzības dažādās nozarēs. Izplatītākie priekšlikumi bija – ceļu infrastruktūras sakārtošana, atpūtas un sporta zonu izveide un pilnveide, medicīnas un sociālo pakalpojumu pieejamība, mūsdienīgas radošās darbnīcas, izglītojoši pasākumi vides izglītībā un citi.

Vietējie iedzīvotāji atzinīgi novērtēja sarunu darbnīcu norisi, jo tā ir lieliska iespēja sanākt kopā visiem apvienības teritorijas ciemu pārstāvjiem un kopīgi pārrunāt vietas attīstības vajadzības un apzināt to realizēšanas iespējas.

Apkaimes darbnīcu sarunu ciklu noslēdza fokusa grupas līdzdalības darbnīca “Veidosim stipru un viedu kopienu!”, kuras mērķis bija stiprināt vietējās kopienas attīstību un sadarbību, nosakot Stratēģijas vīziju, mērķus un rīcību virzienus. Darbnīcā piedalījās vairāk nekā 30 dažādu nozaru pārstāvji.

Darbnīcas pirmajā daļa nozaru pārstāvji tika iepazīstināti ar apkaimes darbnīcu priekšlikumu apkopojumu. Pēc tam sekoja grupu darbs, kur katrā grupā bija vietējās kopienas uzņēmēju, nevalstisko organizāciju, jauniešu, pašvaldību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju interešu pārstāvji.

Aktīva darba rezultātā darbnīcas grupas prezentēja savu redzējumu par Stratēģijas vīziju un stratēģiskajiem mērķiem un izvirzīja priekšlikumus rīcību virzienu izstrādei. Darbnīcas noslēgumā tika secināts, ka vairākkārt izskanēja tādi atslēgvārdi kā iespējas jauniešiem un jaunajām ģimenēm, zaļais kurss, pievilcīga un vieda dzīves vide, mūsdienīgi un inovatīvi produkti un pakalpojumi. Katras jomas pārstāvja devums darbnīcas norisē sniedza plašāku un visaptverošāku skatījumu, lai Stratēģijā iestrādātas nostādnes būtu aktuālas dažādās jomās.

Pateicamies ikkatram darbnīcas dalībniekam par līdzdalību un ieguldīto darbu, lai uzlabot ciemu dzīves telpu un attīstīt uzņēmējdarbību laukos.

Darbnīcās izstrādātie materiāli tiks izmantoti Rēzeknes novada partnerības Stratēģijas 2023.-2027. gadam izstrādē.

Darbnīcu norises fotogaleriju var skatīt ŠEIT.

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.

Stratēģijas administratīvā vadītāja,

Ineta Elksne

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Aicinām uz “Kopienu Persilādi 2024” Bebrenē

2024. gada 27. un 28. jūnijā Augšdaugavas novada Bebrenē, Bebrenes muižas kompleksā, notiks otrais Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras forums "Kopienu Persilāde 2024". Pasākuma mērķis ir veicināt kopienu noturības spēju un pašpietiekamību, kā arī stiprināt...

Tautas tērpu iegāde Mākoņkalna folkloras kopai

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”...

Līderes iedvesmo darīt un veidot dzīvi laukos

Pavasara ziedēšanas pilnbriedā, 2024.gada 24.maijā Rēzeknes novada partnerībā satikās aktīvās kopienas sievietes, lai veicinātu sadarbību un rastu iedvesmu darboties lauku teritorijā. Sarunās ar iedvesmojošām kopienas līderēm, norisinājās pirmais biedrības “Rēzeknes...

Skip to content