Sākums $ LEADER $ LEADER pieeja

LEADER pieeja

LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

LEADER pieeju ievieš partnerība jeb vietējās rīcības grupa, pārstāvot savas teritorijas iedzīvotāju intereses

LEADER pamatprincips ir apvērsta pieeja, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā, tādēļ LEADER pieeja balstās uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanu, lai identificētu konkrētās teritorijas iedzīvotāju vajadzības un attīstības virzienus.

LEADER vīzija ir ar dzīvi apmierināts cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas ekonomiskās un sociālās vajadzības pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.

LEADER pieeja sniedz iespēju iedzīvotājiem pašiem:

 • noteikt vietējās attīstības prioritātes (sasaistē ar vietējiem plānošanas dokumentiem);
 • iesaistīties lēmumu pieņemšanā;
 • piesaistīt publisko finansējumu vietējo jautājumu risināšanai;
 • uzlabot ekonomisko aktivitāti;
 • sakārtot dzīves vidi.

Partnerību jeb vietējo rīcības grupu pienākumi LEADER pieejas īstenošanā:

 • izstrādāt vietējās attīstības stratēģijas, kas balstītas uz iedzīvotāju vajadzībām;
 • noteikt vietējās attīstības prioritātes, par kurām ir panākta kopēja vienošanās;
 • lemt par iesniegto projektu atbilstību vietējās attīstības stratēģijai;
 • meklēt jaunus risinājumus un pieejas esošajām attīstības problēmām;
 • veicināt sadarbību starp organizācijām vietējā, valsts un starptautiskā līmenī;
 • veidot vietējo rīcības grupu (VRG) sadarbības tīklu.

Septiņas LEADER iezīmes

LEADER pieejas darbības instruments norāda, kā ir jādarbojas, lai uzlabotu dzīves telpu lauku apvidū, nevis nosprauž konkrētas darbības, kas ir jādara. Septiņas būtiskākās iezīmes sniedz ieskatu LEADER pieejas devumam un norāda atšķirību no citām finansēšanas programmām. Iezīmēm mijiedarbojoties, tās kompleksi spēj radīt pozitīvu ietekmi lauku teritorijās, veicinot ekonomikas izaugsmi un dzīves telpas attīstību.   

1. Augšupējā pieeja
Augšupejoša pieeja ir LEADER pamatā. To raksturo vietējo kopienu iedzīvotāju dalība stratēģisku lēmumu pieņemšanā un vietējās teritorijas dzīves vides attīstības prioritāšu izvēlē. Kopienas iedzīvotāji tiek iesaistīti katrā LEADER pieejas īstenošanas posmā, sākot ar SVVA Stratēģijas izstrādi, līdz pat tās ieviešanai un revīzijai. Augšupejoša pieeja nodrošina godīgas un vienlīdzīgas iespējas dažādu interešu grupu, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību pārstāvjiem iesaistīties vietējās kopienas dzīves telpas veidošanā un uzņēmējdarbības attīstībā.  

2.Teritoriāla vietējās attīstības stratēģija
Vietējo kopienu raksturo vietējā identitāte, kopīgas tradīcijas, vajadzības vai piederības sajūta. Teritoriālā pieeja nodrošina iespēju kopienai attīstīt tieši savu dzīves vidi. Šī pieeja palīdz noteikt vietējās kopienas stiprās un vājās puses, draudus un iespējas. Kā arī izvērtēt resursus un vajadzības, kas ļauj darbības pielāgot esošajai situācijai konkrētajā teritorijā.

3. Partnerattiecības starp publisko un privāto sektoru
LEADER izpratnē par vietējo rīcības grupu (VRG) dēvē vietējās partnerības, kuru darbība ir vērsta uz konkrētās teritorijas attīstību, pielietojot strukturētu pārvaldības mehānismu. Vietējo rīcības grupu veido valsts, privātās un pilsoniskās sabiedrības partneri, pārstāvot vietējās intereses un dažādas sociāli ekonomiskās nozares. VRG uzdevums ir izstrādāt un īstenot vietējo attīstības stratēģiju, pārvaldīt un pieņemt lēmumus par šīs stratēģijas finanšu resursu piešķiršanu.

4. Integrētās un daudznozaru darbības
Atšķirībā no citām politikām, LEADER pieejas īstenošanā tiek likts uzsvars uz daudznozaru darbību, stiprinot saikni starp lauku ekonomiku un attīstības pasākumiem, lai efektīvi izmantotu vietējo potenciālu un sekmētu multiplikācijas efektu. SVVA Stratēģijas īstenošana risina integrētas darbības atbilstoši vietējās kopienas vajadzībām, koncentrējoties uz prioritārajiem virzieniem un mērķiem. 

5. Tīklošanās
Vietējās rīcības grupas ir vietējo partneru tīkls, kas ar SVVA Stratēģijas aktivitātēm nodrošina saikni starp  dalībniekiem un citiem pārmaiņu veicinātājiem. LEADER sniedz iespēju veidot informācijas apmaiņas tīklus ne tikai vietējās kopienas robežās, bet arī starpteritoriālā un starpvalstu līmenī, sekmējot sadarbību. Tīklošanās aktivitātes veicina zināšanu, pieredzes, inovāciju, ideju un informācijas izplatīšanu un apmaiņu. Kā arī stiprina saites ar attālākajiem lauku reģioniem, integrējot tos aktivitātēs kopienas attīstības aktivitātēs.   

6. Inovācijas
Izaicinošākā LEADER pieejas daļa ir inovācijas jeb oriģinalitāte. Jaunu un novatorisku risinājumu meklēšana un ieviešana, lai meklētu atbildes uz problēmām vietējā kopienā un sabiedrībā kopumā, akcentē LEADER specifiku. Inovatīvi risinājumi lauku teritorijai sniedz pievienoto vērtību, veidojot pievilcīgu un kvalitatīvu dzīves vidi kopienā un bāzi ekonomikas izaugsmei. Katra vietējā rīcības grupa inovācijas definē SVVA Stratēģijas ietvaros, ņemot vērā vispārīgās nostādnes, kā arī darbības teritorijas un vietējas kopienas specifiku.

7. Sadarbība
LEADER pieeja piedāvā sadarbības iespējas divos virzienos – starpteritoriālo un starpvalstu sadarbību. Starpteritoriālā sadarbība norit vienas dalībvalsts lauku teritorijas ietvaros starp vairākām vietējās rīcības grupām vai citām vietējām grupām, kuras izmanto līdzīgu līdzdalības pieeju. Sadarbība starpvalstu līmenī paredz vietējo rīcības grupu iesaisti vismaz no divām dalībvalstīm, vai ar tādām grupām no trešām valstīm, kurās izmanto līdzīgu pieeju. Sadarbība ir instruments, caur ko realizēt kvalitatīvas pieredzes, zināšanu, labās prakses un ideju nodošanu iesaistītajām kopienām, sekmējot to dzīves telpas konkurētspēju.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content