Sākums $ LEADER projekti $ Kultūrai ārpus telpām

Kultūrai ārpus telpām

Jūn 12, 2023 | LEADER projekti

Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Kultūrai ārpus telpām”.

Projekta ietvaros Nautrēnu apvienības pārvaldes pagastu kultūras centru vajadzībām tika iegādāti saliekamie krēsli, soli, kā arī aktīvās skandas. Saliekamās mēbeles, galvenokārt, paredzētas, pasākumiem ārtelpā. Aktīvās skandas paredzēts novietot stacionāri Bērzgales kultūras nama koncertzālē.

Projekta mērķis ir palielināt Naurtēnu apvienības pārvaldes potenciālu un pievilcību, uzlabojot kultūras centru materiāli tehnisko bāzi.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8781,90 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 7903,79 EUR, Nautrēnu apvienības pārvaldes budžeta līdzfinansējums –  878,19 EUR.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja Daila Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content