Sākums $ Jaunumi $ Turpinās LEADER projektu konkursa 17.kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Turpinās LEADER projektu konkursa 17.kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Okt 2, 2023 | Jaunumi

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa pieteikšanās 17. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 215299,15 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” – piešķirtais finansējums 100000,00 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 100000,00 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā, infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas; pārējiem projektiem līdz 50000,00 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; līdz 50 %, ja pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” – piešķirtais finansējums 115299,15 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam līdz 100000,00 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā, infrastruktūras izveidei ir vismaz 70 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas; pārējiem projektiem līdz 50000,00 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70000,00 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70000,00 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš kārtai ir no 2023.gada 12.septembra līdz 2023.gada 12.oktobrim. Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt būvniecībai,  pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma izveidei un attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

Projektu īstenošanas termiņš: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet nepārsniedzot 2025.gada 1.septembri – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;

1 gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” laika posmā no š.g. janvāra līdz jūlijam izstrādāja Sabiedrības virzītas vietējās attīstības Stratēģiju (SVVA Stratēģiju) 2023.-2027.gada plānošanas periodam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenotu LEADER pasākumu...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Skip to content