Sākums $ Iepirkumi $ Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina iepirkuma procedūru “Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. RRKP2016/02/SVVA)

Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina iepirkuma procedūru “Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības nodrošināšanai” (identifikācijas Nr. RRKP2016/02/SVVA)

Aug 15, 2016 | Iepirkumi

Iepirkuma priekšmets: reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde.

Pasūtītājs: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, reģistrācijas numurs 40008122543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, 12.kab., tālrunis: 64607183, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 15.septembra plkst. 16.30 Pasūtītāja birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kab., iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents nodrošina piedāvājuma piegādi Pasūtītāja birojā līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: projektu koordinatore Kristīne Seņkāne (tālrunis: 27479312, e-pasts: kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv). Jautājumus par iepirkuma procedūru ieinteresētās personas uzdod rakstiski pa pastu vai e-pastu, adresējot tos norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs sniedz atbildes rakstveidā uz interesenta norādīto pastu vai e-pastu.

Publikācija IUB mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/462610 

Iepirkuma dokumentācija:

Pretendentu jautājumi un sniegtās atbildes

Pretendenta jautājums Nr.1
Atsaucoties uz izsludināto iepirkumu – Iepirkuma „Reprezentācijas priekšmetu izgatavošana un piegāde biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” darbības nodrošināšanai” (identifikācijas numurs RRKP2016/02/SVVA), lūdzu precizēt sekojošus jautājumus:

  1. krūzēm apdruka paredzēta uz vienas vai divām pusēm?
  2. pildspalvām gravējums paredzēts uz vienas vai divām pusēm?
  3. USB atmiņām pilnkrāsu apdruka paredzēta uz vienas vai abām pusēm?

Atbilde uz jautājumu Nr. 1
Atbildot uz Jūsu jautājumiem:

  1. Krūzēm paredzēta pilnkrāsu apkārtdruka, taču apdrukas laukums būs atkarīgs no izstrādātā dizaina.
  2. Tā kā arī uz pildspalvām jāattēlo ELFLA un LEADER logotipi (saite uz vizuālās identitātes vadlīnijām norādīta tehniskajā specifikācijā) un uz tām jāizvieto arī Pasūtītāja logotips un nosaukums, tad gravējuma izvietojums atkarīgs no pildspalvas izmēra un gravējuma dizaina kopumā.
  3. USB atmiņām paredzēta pilnkrāsu apdruka uz abām pusēm.

Pretendenta jautājums Nr.2
Gatavojot pieteikumu dalībai iepirkumā, man ir radies jautājums par 3.lotes pirmo priekšmetu – Informatīvo bukletu izgatavošanu.
Proti, sadaļā “Darba uzdevums” 2.punkts ir formulēts kā “teksta koriģēšana, pielāgošana dizainam divām valodām”, kas ir radījis jautājumu – kādas korekcijas šajā gadījumā tiek sagaidītas? Ir runa par teksta izvietojuma korekciju vizuāli veiksmīgam risinājumam vai redaktora un korektora darbu stilistisku un gramatisku kļūdu labošanai un teksta piemērošanai?

Atbilde uz jautājumu Nr.2
Iepirkuma 3.lotes 3.1.priekšmeta darba uzdevuma 2.punktā minētā “teksta koriģēšana, pielāgošana dizainam divām valodām” nozīmē teksta izkārtojuma korekciju un nepieciešamības gadījumā arī gramatisku un neuzmanības kļūdu novēršanu (ja tādas pamanītas). Partnerība nodrošina tekstu abās valodās, un teksta korekciju arī veic Partnerība, abpusēji vienojoties ar Piegādātāju par šādu nepieciešamību.

Pretendenta jautājums Nr.3
Jautājums sakarā ar 2. loti “Reprezentācijas priekšmeti – papīra maisiņi”.

  1. Prasības : Apdruka: (1+0), ievērojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publicitātes un vizuālās identitātes prasības, iekļaujot ELFLA un LEADER logotipus: https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/2014-2020-planosanas-periods?id=5509#jump, kā arī papildinot ar Pasūtītāja logotipu un nosaukumu (vienā maisiņa pusē). Dizains jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Vai domāta pilnkrāsu apdruka vai kā norādīts prasībās 1+0 t. i. apdruka 1 krāsā (visi logo 1 krāsā)?
  2. ai masiņam paredzēta laminēšana?

Atbilde uz jautājumu Nr.3

  1. Balstoties uz iepirkuma nr. RRKP2016/01/SVVA nolikumā, tehniskajā specifikācijā norādīto papīra maisiņu apdrukas veidu (1+0), t.i., vienas krāsas apdruku, visi logo paredzēti vienkrāsaini. Minētajās ELFLA publicitātes un vizuālās identitātes prasībās ir detalizēti atrunāti gadījumi par melnbaltu logotipu lietošanu.
  2. Tehniskajā specifikācijā papīra maisiņiem laminēšana nav norādīta kā prasība, tāpēc tie var būt gan nelaminēti, gan laminēti (atkarīgs no Piegādātāja piedāvājuma).
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content