Sākums $ 2015-2020 $ Projektu konkurss $ Izsludināta LEADER projektu konkursa 6.kārta uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Izsludināta LEADER projektu konkursa 6.kārta uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai

Feb 22, 2019 | Projektu konkurss

No 2019.gada 22.februāra līdz 22.martam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 6.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (kārta noslēgta).

 Konkursa 6. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 622 047, 07 EUR  
 Rīcība „1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana” Mērķis: atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē 217 716, 47 EUR  
 Rīcība „1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” Mērķis: atbalstīt esošo produktu, pakalpojumu attīstību un uzlabošanu, esošās uzņēmējdarbības vides veidošanu un attīstību dažādās ražošanas nozarēs, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē 404 330, 60 EUR

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/

Pilns sludinājuma teksts

Projektu vērtēšanas metodika – pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā


Veidlapas uzņēmējdarbības projektiem:
Saistošie dokumenti

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi – te publicētas saites uz skaidrojumiem, rokasgrāmatām, MK noteikumiem

Kontaktpersona: Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Print Friendly, PDF & Email

Citi sludinājumi

Skip to content