Sākums $ 2015-2020 $ Projektu konkurss $ No 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārta

No 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārta

Jan 10, 2016 | Projektu konkurss

No  2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 1.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (kārta noslēgta).

 Konkursa 1. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 650 000 EUR 
Rīcība „1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana”Mērķis: atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attistību un esošo uzlabošanu, juanas uzņēmējdarbības vides veidošanu un esošās attīstību dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē.425 000 EUR
Rīcība „2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”Mērķis: atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, interešu centru izveidi.225 000 EUR

Iesniegšanas veidi

  • papīra formā – divi eksemplāri un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, klātienē iesniedzama Partnerības birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kabinets; iesniedzējam tiks izsniegts apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu EPS sistēmā;
  • elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login;
  • elektroniska dokumenta veidā projekta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtāms LAD uz e-pastu lad@lad.gov.lv 

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/. Turpmāk projektu pārskati /atskaites par publicitāti, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, būs jāiesniedz EPS sistēmā.

Print Friendly, PDF & Email

Citi sludinājumi

Skip to content