Sākums $ 2015-2020 $ Projektu konkurss $ No 2017.gada 25.septembra līdz 25.oktobrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārta

No 2017.gada 25.septembra līdz 25.oktobrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārta

Sep 25, 2015 | Projektu konkurss

No 2017.gada 25.septembra līdz 25.oktobrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. (kārta noslēgta)

 Konkursa 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 156 477, 44 EUR  
 Rīcība „2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” Mērķis: sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstība: inventāra, aprīkojumaun aparatūras iegāde, t.sk. dažādu interešu klubu izveide(izņemot ieguldījumus būvniecībā) 156 477,44 EUR

Iesniegšanas veidi

  • papīra formā – divi eksemplāri un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, klātienē iesniedzama Partnerības birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kabinets; iesniedzējam tiks izsniegts apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu EPS sistēmā;
  • elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login;
  • elektroniska dokumenta veidā projekta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtāms LAD uz e-pastu lad@lad.gov.lv


!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/


!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/ Turpmāk projektu pārskati /atskaites par publicitāti, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, būs jāiesniedz EPS sistēmā.

Pilns sludinājuma teksts ŠEIT

Projektu vērtēšanas metodika – pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā

Veidlapas, nolikumi, cita svarīga informācija SADAĻĀ “SAISTOŠIE DOKUMENTI” UN “VADLĪNIJAS UN NORMATĪVI

Print Friendly, PDF & Email

Citi sludinājumi

Skip to content