Sākums $ Stratēģija $ Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Apstiprināta Partnerības SVVA Stratēģija

Nov 13, 2023 | Stratēģija

SVVA Stratēģijas izstrādes gaitā tika iesaistīti vairāk kā 300 kopienas iedzīvotāji, kuri ņēma aktīvu dalību piecās apkaimes darbnīcās “Cīmu sarunys”, līdzdalības darbnīcā “Veidosim stipru un viedu kopienu!”, aptaujās un citās aktivitātēs. Stratēģiskie mērķi un rīcības tika balstītas saskaņotībā un papildinātībā ar vietējo pašvaldību, Latvijas un Eiropas Savienības saistošajiem attīstības dokumentiem. SVVA Stratēģijas sagatavošanas process bija laikietilpīgs un komplicēts, lai rezultātā, izstrādātā dokumenta īstenošana, sniegtu atbalstu lauku vides attīstībā.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” 2023.-2027.gada plānošanas periodā vēlas popularizēt un izkopt latgaliskās vērtības gan Rēzeknes novada , gan reģiona kontekstā. Lai atzīmētu šīs prioritātes nozīmīgumu, ir sperts pirmais solis un SVVA Stratēģijas atsevišķa sadaļa ir tulkota Latgaliešu rakstu valodā.
Tā pat, gaidāmajā plānošanas periodā tiks atbalstītas LEADER projektu aktivitātes  šādos stratēģiskajos mērķos:
M.1. Vietējās ekonomikas attīstība;
M.2. Pievilcīgas dzīves vides veidošana aktīvai un viedai kopienai;
M.3. Kopienu sadarbība lauku attīstībai.

Aktivitātes SVVA Stratēģijas ietvaros tiks sāktas īstenot ar 2024.gadu.
Informācija par gaidāmajiem pasākumiem un LEADER kārtām būs pieejama mūsu mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv, sociālo tīklu kontos facebook un instagram: rezeknespartneriba.lv.

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” SVVA Stratēģijas 2023.-2027.gadam vīzija
Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Labiekārtots dabas objekts „Mākoņkalns”

Biedrības “Rēzeknes novada partnerība” atklātā LEADER projektu konkursa 11.kārtas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2...

Apsveikums 18.novembrī!

Latvija mums ir viena, bet katra acīs tā izskatās citādāk.Arī Rēzeknes novada partnerības darbības teritorija mūsu kopienai ir viena,bet katrs tajā spēj atrast atšķirīgu izaugsmes virzienu un saskatīt savu attīstības potenciālu. Rēzeknes novada kopienas...

LEADER projektu konkursa 17.kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 17.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija, saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Drošumspēji dejot

2023. gada oktobrī biedrība „Lādiņš” veiksmīgi noslēdza projektu „Drošumspēji dejot” (projekta Nr. Nr.23-01-AL15-A019.2202-000020), kurš tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam...

Bērnu priekam un aktīvai atpūtai

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content