Sākums $ LEADER 2023-2027 $ SVVA stratēģija

SVVA stratēģija

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” (turpmāk tekstā – Partnerība) ir vietējā rīcības grupa (turpmāk tekstā – VRG), kas apvieno dažādus sabiedrības interešu pārstāvjus no vietējām organizācijām, pašvaldībām, uzņēmējiem un iedzīvotāju grupām. Atbilstoši Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam intervencei LA19. “Darbību īstenošana saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” VRG ir sagatavojusi Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023-2027 (turpmāk tekstā – SVVA Stratēģiju), kas tiks īstenota Rēzeknes novada teritorijā, kurā dzīvo 29014 iedzīvotāji (avots: csb.gov.lv datu bāze). Sabiedrības virzītas vietējās attīstības galvenie uzsvari ir veicināt vietējās ekonomikas attīstību, kopienas sadarbību lauku attīstībai un veidot pievilcīgu dzīves vidi aktīvai un viedai kopienai. 

SVVA Stratēģija ir izstrādāta, balstoties uz esošās situācijas priekšizpēti, iedzīvotāju izteiktām vajadzībām apkaimes darbnīcās, fokusgrupas pārstāvju viedokli līdzdalības darbnīcā, iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, iepriekš veiktā pētījuma “Pētījums par biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.- 2020. gadam” ieviešanu un priekšlikumu sagatavošana 2023.–2027. gada stratēģijas izstrādei” (turpmāk tekstā – Pētījums) rezultātiem, plānošanas un citiem dokumentiem. 

Rēzeknes novadā dzīvo uzņēmīgi un radoši cilvēki, kuri darbojas kvalitatīvā un zaļā dzīves vidē ar attīstītu daudznozaru uzņēmējdarbību, inovācijām un daudzveidīgiem pakalpojumiem, kas balstās kopienas identitātes vērtībās un kultūrvēstures tradīcijās.

SVVA Stratēģijas vīzija

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu un viedu teritorijas attīstību SVVA Stratēģijas ietvaros, tika izvirzīti šādi stratēģiskie mērķi un rīcības: 

M1 Vietējās ekonomikas attīstība:

  • R1.1. Uzņēmējdarbības attīstība 
  • R1.2. Lauku biļete 

M2 Pievilcīgas dzīves vides veidošana aktīvai un viedai kopienai:

  • R2.1. Vietējās teritorijas, dabas un kultūras objektu sakārtošana 
  • R2.2. Jauniešu iniciatīvas 
  • R2.3. Viedo aktivitāšu ieviešana 
  • R2.4. Aktīva sabiedrība 

M3 Kopienu sadarbība lauku attīstībai:

  • R3.1. Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība 

SVVA Stratēģijas īstenošanas galvenais finansējuma avots ir Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA). VRG lēmējinstitūcija (Padome) ir atbildīga par SVVA Stratēģijas izstrādi un ieviešanu, t.sk. lēmumu pieņemšanu par projektu iesniegumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projektu īstenošanai. 

Ar pilnu SVVA startēģiju var iepazīties šeit – Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.-2027. gadam (PDF).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content