Sākums $ Sludinājumi $ Izsludināta LEADER projektu konkursa 16.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Izsludināta LEADER projektu konkursa 16.kārta sabiedriskā labuma projektiem

Jūn 2, 2023 | Sludinājumi

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

Rīcība 2.2.“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” – piešķirtais finansējums 50292,20 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 10000,00 EUR; Tērpu iegādei interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.) – 5000,00 EUR; Apmācību projektiem – 2000,00 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pamatlīdzekļu (inventārs, aprīkojums) iegādi sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai, interešu klubu izveidei. Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2023.gada 26.jūnija līdz 2023.gada 26.jūlijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login .

Atbalstam var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu Rēzeknes novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami.

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ! Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas!

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content