Sākums $ LEADER projekti $ Silmalas kultūras namā tiks iegādāta profesionāla apskaņošanas aparatūra

Silmalas kultūras namā tiks iegādāta profesionāla apskaņošanas aparatūra

Okt 5, 2018 | LEADER projekti

No 2018. gada 23. februāra līdz 2019. gada 31. janvārim Rēzeknes novada pašvaldība īsteno ELFLA projektu “Lai skaisti skan Silmalas Kultūras nams”, līguma Nr. 17-01-AL15-A019.2202-000055, kas iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.

Projekta mērķis ir Silmalas pagasta kultūras dzīves attīstīšana un popularizēšana pagasta un Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskās iniciatīvas un iespējas pagasta un novada mēroga kultūras pasākumu organizēšanai un vadīšanai, iegādājoties profesionālo apskaņošanas aparatūras komplektu. Aktu zāles aprīkošana ar profesionālu skaņu aparatūru – tas ir liels solis Silmalas KN materiālās bāzes uzlabošanā. Lauku teritorijās kultūras nams ir galvenā vieta, kur iedzīvotājiem tiek nodrošināta izglītojoši kulturāla brīvā laika pavadīšana. Lai veicinātu Silmalas pagasta kultūras pasākumu norisi, projekta ietvaros tiks iegādāts apskaņošanas aparatūras komplekts no: 2 skandām, 2 sabvūferiem, statīva skandām, mikšerpulta un 11 skaņas vadiem.

Pašlaik Silmalas KN nav kvalitatīvas akustiskās aparatūras, kas rada problēmas ikviena pasākuma norisē. Kultūras nama dzīve ir piesātināta ar Silmalas pagasta un Rēzeknes novada mēroga pasākumiem, jo kultūras nama telpas ir nesen izremontētas un spēj uzņemt daudz apmeklētāju. Aktu zālē ir 300 skatītāju vietas un šeit var uzņemt uzreiz ap 1 % VRG teritorijas iedzīvotājus. Kvalitatīvās skaņu aparatūras iegāde sekmētu pasākumu līmeņa paaugstināšanos. Mūsu kultūras namā ir teātra draugu kopa, 1 vokālais un 2 deju ansambļi, kuru dalībnieki aktīvi piedalās dažādos pagasta un reģionālos pasākumos. Bet pilnvērtīgiem mēģinājumiem nepieciešama laba aparatūra, kuras mums nav. Jaunais aprīkojums uzlabos pašdarbības kolektīvu priekšnesumu kvalitāti un veicinās dalībnieku motivāciju vēl aktīvāk iesaistīties kultūras nama darbībā un piesaistīt jaunus interesentus.

Projekta rezultāti būs redzami jau 2019. gada sākumā un būs aktuāli VRG teritorijas mērogā vismaz 10 gadus. Pateicoties dalībai projektā, mūsu Silmalas KN radīsies iespēja iegūt vajadzīgo finansējumu, kas palīdzētu pilnvērtīgi attīstīties, kā arī dotu pamatu radošo spēju demonstrēšanai, kļūtu par labu stimulu arī citiem Silmalas pagasta iedzīvotājiem brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai un arī savdabīgu reklāmu, lai Silmalas pagastu apmeklētu arī viesi no blakus pagastiem un visiem novada pagastiem novada mēroga pasākumos. Silmalas pagasta iedzīvotāji ir izdomas bagāti, aktīvi un talantīgi. Silmalas KN telpās katru mēnesi notiek 2–4 pasākumi. 2017. gadā notika 37 pasākumi, kurus apmeklēja ap 3000 cilvēku (vismaz 10% VRG teritorijas iedzīvotāji) . Silmalas KN auras neatņemama sastāvdaļa ir aizkustinoši Valsts svētku pasākumi, Ziemassvētku laika koncerti, vietējā un citu amatierteātru izrādes un citi kopā būšanas pasākumi. Aktu zālē notiekošo pasākumu kvalitatīva apskaņošana uzlabos visu šo un daudzu vēl iecerēto pasākumu kvalitāti un līdz ar to arī apmeklētību, tādējādi arī novadā organizēto pasākumu kvalitāti kopumā.

Projekta kopējā summa sastāda EUR 6700,00, t.sk. ELFLA finansējums-6030,00 EUR (90%), Silmalas pagasta pārvaldes finansējums-EUR 670,00 (10%).


Projekta vadītāja,
Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste
Jevģēnija Grišuļonoka

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Papildināti tērpu komplekti Lendžu dejotājiem

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Aušanas meistardarbnīcas izveide

2024.gada Vasaras saulgriežos durvis vēra vaļā Gaigalavas pag. Strūžānos izveidotā aušanas darbnīca.  Realizēts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas...

Aužam Gaigalavā!

“Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta biedrība” ar Lauku atbalsta dienesta  finansiālo devumu īstenoja Rēzeknes novada partnerības atklātā LEADER projektu konkursa projektu “Aušanas nodarbības”. Nr. 23-01-AL15-A019.2202-000002. Tā mērķis: Rēzeknes novada...

Bērzgalē bērziem būt!

Nautrēnu apvienības pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER...

Skip to content