Sākums $ Jaunumi $ Februāri Partnerība organizēja sarunu branču

Februāri Partnerība organizēja sarunu branču

Feb 28, 2023 | Jaunumi

Rēzeknes novada partnerība šī gada 24.februārī organizēja sarunu branču par resursiem, sadarbību un rezultātiem vietējā kopienā.

Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Partnerības lomu un LEADER pieeju lauku attīstībā, atspoguļojot iegūtos datus no pētījuma “Pētījums par biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.- 2020.gadam” ieviešanu un priekšlikumu sagatavošana 2023.–2027. gada stratēģijas izstrādei”. 

Pasākuma laikā tika analizēta SVVA stratēģijas mērķu īstenošana un LEADER pieejas pienesums 2015.-2020. gadam, pārejas periods 2021.- 2022.gadam, un diskutēts par LEADER iespējām nākošajā plānošanas periodā 2023-2027.gadam.

Sarunu brančs norisinājās Viļānos – pilsētā, kurā aktīvi ievieš LEADER pieeju, lai uzlabotu kopienas dzīves kvalitāti lauku teritorijā. Pasākuma laikā pieredzē par īstenoto LEADER projektu dalījās viesnīcas kompleksa “Pie Kaupra” īpašnieki, gan pastāstot par LEADER projekta ieguvumiem, gan izrādot kompleksa telpas, kuru atjaunošanai tika piesaistīts ELFLA finansējums.

LEADER pieejas īstenošanā ļoti svarīga loma sadarbībai nacionālā un starptautiskā mērogā. Rēzeknes novada partnerība, kā vadošais partneris, realizēja LEADER starpvalstu sadarbības projektu “Sakrālā kultūras mantojuma renesanse”. Par šī projekta gaitā gūtajiem rezultātiem pieredzē dalījās Viļānu draudzes pārstāvji.

Veicinot atpazīstamību LEADER produktu inovācijām, tika izveidota izstāde. Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja LEADER pieejas sniegto atbalstu Rēzeknes novada, Latgales un arī Latvijas mēroga inovatīvo produktu ražošanā.

Sekmējot saliedētu kopienu, tika organizētas koprades aktivitātes. Rēzeknes novada apceļošanas spēlē “LEADER ceļojums” dalībnieki varēja noskaidrot savu individuālo ceļojuma maršrutu pēc tematiskiem LEADER projektu objektiem. Savukārt radošās aktivitātes “Kopienas izaugsmes tornis” laikā bija iespēja sniegt savu redzējumu par kopienas attīstību. Rezultātā, tika “uzbūvēts” tornis, kurš atainoja atslēgvārdus ar kodolīgiem novēlējumiem, inovatīvām pieejām, mērķiem un kopienas veidojošiem resursiem, piemēram, “Kopienas iedzīvotāji”, “Jaunieši”, “Viedie ciemi”, “Zaļā domāšanā”.

2023.gads Partnerībai ir nozīmīgs. Šogad aprit 15 gadi, kopš darbojas publisko un privāto partneru biedrība “Rēzeknes novada partnerība”. Sarunu branča noslēgumā tika izteikta pateicība Partnerības biedriem, padomei un sadarbības partneriem par sadarbību kopienas attīstībā.

Print Friendly, PDF & Email

Citas ziņas

Publiskās vietas labiekārtošana “Sarkaņkalnā”

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ELFLA...

Viedu ideju meklējumos “Sēlijas salās”

Šī gada 5.septembrī Rēzeknes novada partnerība organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Sēlijas kopienas un viedie ciemi - LEADER programmas ieguldījumu to tapšanā un stiprināšanā”, lai iedvesmotos un gūtu viedas idejas, kas stiprinātu Rēzeknes novada kopienu,...

LEADER projektu konkursa 16. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 16.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

LEADER projektu konkursa 15. kārtas rezultāti

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 15.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem...

Skip to content