button zinu arhivsddd

 

 

 LEADER PROJEKTI 2014 - 2020

 

 

button projektu publikacijasddd

 

 

 Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!

 

kontakti

 

Iepirkuma priekšmets: Pētījums par “Rēzeknes rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” ieviešanu un priekšlikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei

 

Pasūtītājs: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, reģistrācijas numurs 40008122543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, biroja adrese: Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601, 80.kab., tālrunis: 26363497, e-pasts: info@rezeknesnpartneriba.lv

 

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2022.gada 21.janvāra plkst. 16.30 Pasūtītāja birojā Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē, LV-4601, 80.kab., iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu vai nosūta elektroniski. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents nodrošina piedāvājuma piegādi Pasūtītāja birojā līdz šajā punktā minētajam termiņam. Nosūtot elektroniski uz e-pastu: info@rezeknespartneriba.lv. Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

 

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: izpilddirektore Ineta Elksne (tālrunis: 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv). Jautājumus par iepirkuma procedūru ieinteresētās personas uzdod rakstiski pa pastu vai e-pastu, adresējot tos norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs sniedz atbildes rakstveidā uz interesenta norādīto pastu vai e-pastu.


Publikācija IUB mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/681321

Iepirkuma dokumentācija:

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums