Iepirkuma priekšmets: biroja tehnikas piegāde

Pasūtītājs: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, reģistrācijas numurs 40008122543, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601, 12.kab., tālrunis: 64607183, e-pasts: info@rezeknesnpartneriba.lv

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 10.jūnija plkst. 16.30 Pasūtītāja birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kab., iesniedzot to personīgi vai nosūtot pa pastu. Nosūtot piedāvājumu pa pastu, Pretendents nodrošina piedāvājuma piegādi Pasūtītāja birojā līdz šajā punktā minētajam termiņam.

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: projektu koordinatore Kristīne Seņkāne (tālrunis: 27479312, e-pasts: kristine.senkane@rezeknespartneriba.lv). Jautājumus par iepirkuma procedūru ieinteresētās personas uzdod rakstiski pa pastu vai e-pastu, adresējot tos norādītajai kontaktpersonai. Pasūtītājs sniedz atbildes rakstveidā uz interesenta norādīto pastu vai e-pastu.


Publikācija IUB mājas lapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/452116

Iepirkuma dokumentācija:

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem

Tehniskā specifikācija – prasība nemainīt saturu un kārtību

Pretendenta pieteikums – prasība nemainīt saturu un kārtību

Finanšu piedāvājums – prasība nemainīt saturu un kārtību