Bilde putnu slepnis 600 x 450Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000003 ”Tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izbūve Rāznas Nacionālajā parkā 5.kārta”.


Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 25230.74, attiecināmās izmaksas EUR 24736.76, publiskais finansējums 90% jeb EUR 22263.08 un EUR 2967.66 Čornajas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. No tā:


1. Putnu vērotāja slēpnis EUR 8724.48.
2. Stāvlaukuma izbūve EUR 15973.86.
3. Būvuzraudzība EUR 532.40.


Ir īstenota projekta pirmā daļa “Putnu vērotāja slēpņa uzstādīšana” Čornajas pagastā par kopējo summu EUR 8724.48.


Projekta mērķis ir uzlabot Čornajas pagasta Dukstigala līča pludmales zonu, izveidojot autostāvvietu un uzstādot putnu vērošanas slēpni, nodrošinot kvalitatīvāku pakalpojuma pieejamību un daudzveidību.


Projekta ietvaros Rāznas ezera Dukstigala līcī tika uzstādīts putnu vērotāja slēpnis. Līcī dzīvo un ligzdo daudzas putnu sugas, dažas no tām ir aizsargājamas. Putnu vērošana ir ļoti interesanta un noderīga nodarbība apkārtējās faunas zināšanu papildināšanai vai vienkārši brīvā laika patīkamai pavadīšanai gan pieaugušajiem, gan ģimenēm ar bērniem. Nokļūt un apskatīt putnu vērotāja slēpni varēs ar laivu (peldlīdzekli). Sīkāka informācija, griežoties Čornajas pagasta pārvaldē.


Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Kaunatas pagastu apvienība” rīkoto iepirkumu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu un noslēgto līgumu Nr.5.2/7 veica individuālais komersants “Lapsiņas - K”.

 

 

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore
64667002, info@kaunata.lv

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm