Foto projekts 1Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2203-000001 “Infrastruktūras sakārtošana pakalpojumu pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”.


Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 18595.18, attiecināmās izmaksas EUR 18097.50, publiskais finansējums 90% jeb EUR 16287.74 un EUR 2307.44 Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums.


Projekta mērķis ir attīstīt un pilnveidot sociālo pakalpojumu pieejamību Rēzeknes novadā. Projekta ietvaros tika veikta rekonstrukcija Kaunatas pagasta Ģimenes ārstu prakses vietā. Tika nobetonēts lievenis, izbūvēts panduss, uzstādītas margas, ierīkots grīdas segums no neslīdoša materiāla, pielāgotas tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nomainīti durvju bloki piekļūšanai ģimenes ārstiem cilvēkiem ratiņkrēslos, māmiņām ar bērnu ratiņiem. Tika labiekārtota teritorija.


Projekta ietvaros paredzētos darbus, pamatojoties uz publisko iepirkumu un 24.03.2020. noslēgto līgumu Nr.5.2/3 veica SIA “Rēzeknes Būvserviss”.

 

 

Informāciju sagatavoja: R.Trūle,

Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore

64667002, info@kaunata.lv

 

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

 

 

Logo rakstiem 600 x 89