IMG 1038 1000 x 750Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Vienādas iespējas visiem”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.


Projekta ietvaros Bērzgales pagasta kultūras namā tika uzstādīts diagonālais ratiņkrēslu pacēlājs (to uzstādīja SIA “Elevet”) un iegādāts mobilais ratiņkrēslu pacēlājs (piegādātājs SIA “Rol-Automatik SET”).


Projekta mērķis ir palielināt Bērzgales pagasta potenciālu, uzlabojot piekļuves iespējas Bērzgales kultūras nama ēkā izvietoto iestāžu telpām iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.


Projekta kopējās izmaksas ir 20 073.90 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 20 000.00 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 18000.00 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums - 2 073.90 EUR.

 

 

 

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Logo rakstiem 600 x 89