SAM 3462 1000 x 667Bērzgales pagasta pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Kultūra vieno gadsimtus”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā. Par šajā projektā iegūto finansējumu tiks uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.


Projekta kopējās izmaksas ir 4696.96 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 4227.26 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums - 469.70 EUR.

 

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Logo rakstiem 600 x 89