Ideja foto 800 x 800Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 26. jūlijā apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000011 “Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja”, kas tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.


Projekta mērķis – kultūras dzīves attīstība un popularizēšana Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskas iniciatīvas un iespējas veicināt attīstību sieviešu deju kolektīva "I -Deja", iegādājoties tiem divus skatuviskus tērpu komplektus, kuros kopā ir 80 tērpu vienības, tika sasniegts. Silmalas KN sieviešu deju ansamblis "I-Deja" ir aktīvs Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieks. Projekta idejas īstenošana piepildīja kolektīva vienoto sapni par skatuviska tēla uzlabošanu, kas sekmēs dalībnieku pašizpausmes spēju attīstībai, kā arī veicinās kultūras dzīves kvalitātes attīstību lauku apvidos. Deju kolektīvs izpilda gan dažādu žanru, gan dažādu tautību tautas dejas, kas veicina arī patriotiskās izglītošanas lomu. Ar projekta atbalstu iegādātie tērpi ir ne tikai dažādi, bet arī daudzfunkcionāli kombinējami, kas ļaus katru jaunu deju uz skatuves izpildīt savādākā tērpā. Projekta īstenošanas laikā tika iegādāti divi skatuviski tērpu komplekti no 80 tērpu vienībām, no kuriem var sastādīt 10-12 tērpu ansambļus, deju kolektīvam "I-Deja". Dalībnieku skaits kolektīvā ir 10. Kolektīvs ir jauns, tas nodibināts tikai 2017. gada oktobrī, repertuārā jau ir 12 dažādas dejas, kurām vajadzēja skatuviskus tērpus. Tērpu izgatavošanu uz līguma pamata veica SIA “Rota R” no Rēzeknes.


Projekta kopējās izmaksas ir 4589,29 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4130,36 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10%- 458,93 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tika nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības ”Silmalas pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem.


Ar jaunu tērpu iegādi pieaugs kolektīva profesionalitāte un dalībnieku gandarījums par aktīvu piedalīšanos Rēzeknes novada kultūras dzīvē. Tas veicinās pagasta un novada tēla popularizēšanu sabiedrībā. Ļaus skatītājiem - Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem - saņemt lielāku baudu no kolektīva sniegtajiem priekšnesumiem. Projekts veicinās VRG teritorijas attīstīšanu un tās identitātes stiprināšanu, jo pieaugs kolektīva uzstāšanos skaits.

 

 

Projekta vadītāja Jevģēnija Grišuļonoka
(jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv)

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm