MG 1323Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi projekta pieteikumu “Dīķa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana Pušas ciemā” (Nr.19-01-AL15-A019.2201-000007), kas tika iesniegts ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu konkursu izsludināja biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”.


Projekta mērķis ir veikta publiskās ārtelpas un zaļās zonas sakārtošanu Pušas ciemā, radot vietējiem iedzīvotājiem pievilcīgu un ainavisku objektu, kurā pavadīt savu brīvo laiku. Pašreiz esošais dīķis rada nepatīkamu iespaidu ciemata centrā, jo ir sekls, laika gaitā noticis piesērēšanās process, aizaudzis ar niedrēm un citiem ūdens augiem. Iztīrot šo dīķi, labiekārtojot pieguļošo teritoriju tiks radīta pievilcīga vide un veikti ainavas saglabāšanas un veidošanas pasākumi, iekārtota vizuāli pievilcīga atpūtas un izklaides vieta ar gaumīgu un estētiski baudāmu apkārtējo ainavu. Tāpat šajā teritorijā varēs makšķerēt, atpūsties, sportot.


Projekta ietvaros plānots veikt dīķa tīrīšanas un tā apkārtnes, teritorijas labiekārtošanas darbus; iegādāties un uzstādīt pontona laipu; iegādāties un uzstādīt atpūtas soliņus un atkritumu urnas.


Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 9 496,48 no kurām publiskais finansējums ir EUR 8 546,84. Līdzfinansējumu EUR 949,64 nodrošinās pašvaldība.

 

 

Vairāk informācijas pie projekta vadītāja Viktora Afanasjeva, tālr. 25444094

 

 

Logo rakstiem 600 x 89

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm