IMG 1718 600 x 337Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 26. jūlijā apstiprināja projektu Nr.19-01-AL15-A019.2202-000011” “Tērpu iegāde deju ansamblim I-deja”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" izsludinātā LEADER projektu konkursa ietvaros.


Projekta mērķis – kultūras dzīves attīstība un popularizēšana Rēzeknes novada iedzīvotāju vidū, atbalstot sabiedriskas iniciatīvas un iespējas veicināt attīstību sieviešu deju kolektīva "I -Deja", iegādājoties tiem divus skatuviskus tērpu komplektus, kuros kopā ir 80 tērpu vienības. Silmalas KN sieviešu deju ansamblis "I-Deja" ir aktīvs Rēzeknes novada kultūras dzīves līdzdalībnieks. Projekta idejas īstenošana piepildīs kolektīva vienoto sapni par skatuviska tēla uzlabošanu, kas sekmēs dalībnieku pašizpausmes spēju attīstībai, ka arī veicinās kultūras dzīves kvalitātes attīstībai lauku apvidos. Deju kolektīvs izpilda gan dažādu žanru, gan dažādu tautību tautas dejas, kas veicina arī patriotiskās izglītošanas lomu. Plānojās, ka ar projekta atbalstu iegādātie tērpi būs ne tikai dažādi, bet arī daudzfunkcionāli kombinējami, kas ļaus katru jaunu deju uz skatuves izpildīt savādākā tērpā. Projekta īstenošanas laikā tiks iegādāti divi skatuviski tērpu komplekti no 80 tērpu vienībām, no kuriem var sastādīt 10-12 tērpu ansambļus, deju kolektīvam "I-Deja". Dalībnieku skaits kolektīvā ir 10. Kolektīvs ir jauns, tas nodibināts tikai 2017. gada oktobrī, repertuārā jau ir 12 dažādas dejas, kurām vajag skatuviskus tērpus. Tērpu iegāde veicinās projekta mērķa sasniegšanu. Tērpu izgatavošanai tiks noslēgts līgums ar SIA “Rota R” no Rēzeknes.


Projekta kopējās izmaksas ir 4589,29 EUR, t.sk. ELFLA finansējums 90% jeb 4130,36 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 10%- 458,93 EUR. Projekta līdzfinansējums 10% apmērā no projekta summas tiks nodrošināts no Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības ”Silmalas pagasta pārvalde” budžeta līdzekļiem. Projekts tiks īstenots laika periodā līdz 2020. gada 3. februārim.


Ar jaunu tērpu iegādi pieaugs kolektīva profesionalitāte un dalībnieku gandarījums par aktīvu piedalīšanos Rēzeknes novada kultūras dzīvē. Tas veicinās pagasta un novada tēla popularizēšanu sabiedrībā. Ļaus skatītājiem - Rēzeknes novada iedzīvotājiem un viesiem - saņemt lielāku baudu no kolektīva sniegtajiem priekšnesumiem. Projekts veicinās VRG teritorijas attīstīšanu un tās identitātes stiprināšanu, jo pieaugs kolektīva uzstāšanos skaits.

 

Projekta vadītāja Jevģēnija Grišuļonoka
(jevgenija.grisulonoka@rezeknesnovads.lv)

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

 

Logo rakstiem 600 x 89