Lendzi terpi 600 x 400Rēzeknes novada pašvaldība ir sagatavojusi un iesniegusi projektu „Jauniešu deju kolektīva “Ūdzeņa” tautu tērpu iegāde un elektrisko klavieru iegāde Lendžu kultūras namam” (LAD piešķirtais Nr.17-01-AL15-A019.2202-000006) LAP programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātā LEADER projektu konkursa 2.kārtas ietvaros. 2017.gada 30.jūnijā Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu Nr.01.6-11/17/106-e par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Projekta mērķis ir Lendžu pagasta iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība ilgākā laika posmā, iegādājoties tautas tērpu komplektu jauniešu deju kolektīvam “Ūdzeņa” un elektriskās (digitālās) klavieres kultūras nama vokālo ansambļu vajadzībām. Projekta ietvaros plānotās aktivitātes: digitālo klavieru un tautas tērpu komplekta iegāde.


Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 6001,48, no ELFLA publiskais finansējums ir 90% - EUR 5401,33, pašvaldības budžeta finansējums ir 10% - EUR 600,15.


Projekta realizācijas termiņš ir no 2017.gada 30.jūnija līdz 2017.gada 29.decembrim.


Realizējot projektu, ir veikta plānoto pamatlīdzekļu iegāde. Elektriskās klavieres nonāca Lendžu kultūras nama rīcībā šī gada vasarā. Piegādātājs – “A-T Trade Music” SIA. Pašlaik klavieres tiek izmantotas pulciņu nodarbībās un pasākumos. Tautas tērpi jau ir sašūti un priecēs skatītājus Ziemassvētku pasākumā Lendžu kultūras namā. Pasūtījumu izpildīja biedrība “Ludzas amatnieks”.

 

Informāciju sagatavoja lietvede Silvija Kipļuka
info@lendzi.lv, tel.64644726