No 2022.gada 25.marta līdz 25.aprīlim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 11.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas””.

 

 

11. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 380 290,34 EUR.

 

Rīcībai 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” - 180 290,34 EUR.

Rīcībai 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - 100 000,00 EUR.

Rīcībai 2.4. “Sakrālā mantojuma saglabāšana” - 100 000,00 EUR.

 

 

Detalizētu informāciju par attiecināmajām izmaksām skat. sludinājumā zemāk.

  

Iesniegšanas veidi

tikai elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Piereģistrējoties par LAD klientu, pieeja E-pieteikšanās sistēmai (EPS) tiek automātiski piešķirta - tiek izveidots EPS lietotājs un uz klientu reģistrācijas veidlapā norādīto e-pastu tiek nosūtīta visa informācija par EPS lietotāju. Par reģistrāciju: https://www.lad.gov.lv/lv/klientiem/klut-par-lad-klientu/

 

Pilns sludinājuma teksts

 

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā.

 

 


Veidlapas sabiedriska labuma projektiem:
Saistošie dokumenti

 

Ieskaties arī:
Vadlīnijas un normatīvi - te publicētas saites uz skaidrojumiem, rokasgrāmatām, MK noteikumiem.

 

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas ŠEIT: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235

 

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv, Facebook: @rezeknespartneriba.lv.

 

Īss video ieskats par LEADER aktualitātēm un izmaiņām