Info plakats 418 x 600Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 3. kārtu ar kopējo finansējumu 427 354,81 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 10. februāra līdz 2017.gada 10.martam.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) īstenošanu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam (LAP) pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros un uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu M1 “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” sekojošās Rīcībās:

 

R1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana
Rīcības atbalsta apmērs: 152 806,34 €
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 €
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas;
Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu produktu, pakalpojumu attīstību, jaunas uzņēmējdarbības vides veidošanu dažādās ražošanas nozarēs un jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem izveidē, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē.

 

R1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana
Rīcības atbalsta apmērs: 274 548,47 €
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 €
70 000 € - ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70% no projektu attiecināmo izmaksu summas, kopprojektam – līdz 80 %
Rīcības apraksts: rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošo produktu, pakalpojumu attīstību un uzlabošanu, esošās uzņēmējdarbības vides veidošanu un attīstību dažādās ražošanas nozarēs, paredzot ieguldījumus gan būvniecībā, gan aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanā un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā, tai skaitā mājražošanā un tūrisma nozarē. Rīcības ietvaros tiek atbalstīta vietējās produkcijas tirdzniecību vietu izveide, aprīkošana VRG teritorijā un pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 15 000 iedzīvotāju t.sk., Rēzeknē (izņemot Rīgu).

 

Projektu īstenošanas termiņš
• 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana;
• 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

 

SVVA Stratēģijas īstenošanas teritorija - Rēzeknes novads un Viļānu novads.

 

Ar SVVA Stratēģiju var iepazīties un projektu iesniegumu papīra formā var iesniegt: biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601). SVVA Stratēģijas elektroniskā versija pieejama www.rezeknespartneriba.lv vai www.lad.gov.lv  Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv

 

Kontaktpersona: SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr.: 64607183, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv).

 

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

 

Informācija par projektu konkursu