2.karta 441 x 600Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, kas darbojas Rēzeknes un Viļānu novados, izsludina 2. projekta iesniegumu pieņemšanas kārtu sabiedriskā labuma projektiem ar kopējo finansējumu 489774,23 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.gada 10. janvāra līdz 10.februārim sekojošās Rīcībās:

 

R2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra


Rīcības atbalsta apmērs: 199 774,23 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 30 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, paredzot ieguldījumus aprīkojuma iegādē un uzstādīšanā, ēku un būvju celtniecībā, rekonstrukcijā, renovācijām, sakārtojot un izveidojot jaunu sabiedrisko infrastruktūru.

 

 

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība


Rīcības atbalsta apmērs: 140 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 9 000 EUR; 5 000 EUR - tērpu iegāde interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR -apmācību projektiem.
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde (dažādu interešu klubu izveide) sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai.

 

R2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība


Rīcības atbalsta apmērs: 150 000 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90%
Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai.

 

Atbalsta pretendenti: juridiska persona (tostarp vietējā pašvaldība, biedrība un nodibinājums) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu (atbilstoši MK noteikumiem).


Aicinām interesentus uz konsultācijām par projektu iesniegšanu (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē), kā arī pārdomāt ideju un iepazīties ar pieejamajiem materiāliem (SVVA stratēģiju, noteikumiem, pieteikuma veidlapu, projektu vērtēšanas metodiku) Partnerības mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv


2017. gada janvārī partnerība organizēs semināru ciklu “Satiec Līderi”, kas norisināsies vairākos novada pagastos (Nautrēnos, Kaunatā, Maltā, Dricānos) un pilsētās (Viļānos, Rēzeknē). Projekta konkursa 3. kārta uzņēmējdarbības projektiem tiks izsludināta 2017. gada februārī, sekojiet informācijai!

 

Kontaktinformācija: SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne, tālr.: 64607183, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

 

Informācija par projektu konkursu