Rakstam3 423 x 600Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) informē, ka šī gada 21.novembrī SVVA stratēģiju atlases komiteja ir apstiprinājusi Partnerības iesniegtos 04.11.2016. sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas (Stratēģija) grozījumus. Līdz ar grozījumu apstiprināšanu drīzumā tiks izsludināts projektu konkurss un organizēti informatīvi pasākumi iedzīvotājiem.


Ņemot vērā pirmās kārtas pieredzi un rezultatīvos rādītājus, Stratēģijā tika veikti grozījumi vairākās sadaļās – rīcības plānā, vērtēšanas kritērijos, inovatīvo risinājumu kritērijos. Lai uzlabotu projektu pieteikumu kvalitāti un to vērtēšanas procesu, tika izstrādāta projektu vērtēšanas metodika (Stratēģijas 5.pielikums).

 


Izmaiņas Stratēģijā


Būtiskākās ir izmaiņas rīcības plānā un vērtēšanas kritērijos. Lai sekmētu vienmērīgu teritorijas attīstību un mazinātu konkurenci projektu iesniedzēju vidū, paredzot atbalstāmo projektu skaita pieaugumu, ir veiktas maksimālās attiecināmo izmaksu summas vienam projektam izmaiņas (skat. rīcības plānā).


Turpmāk uzņēmējdarbības projektu iesniedzēji varēs iesniegt projektus rīcībā “1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšana” vai “1.2. Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana”. Uzņēmējdarbības projektu izvērtēšanā papildus punktus saņems projekti, kas vērsti uz ražošanu un lauksaimniecības produktu pārstrādi. Vērtēšanas kritēriji arī papildināti ar tirgus izpēti un pārdošanas stratēģiju, risku analīzi, papildināts inovāciju kritēriju raksturojums.


Sabiedriska labuma projektos tiks vērtēta sadarbība vairāku partneru starpā, par sadarbību piešķirot papildus punktus. Kritērijos ietverta arī plānotā pakalpojuma un teritorijas analīze, kā arī projekta ieguldījums teritorijas atpazīstamības veicināšanā.


Inovāciju kritērijā turpmāk tiks vērtētas vairākas inovācijas pazīmes – projekta oriģinalitāte, kultūrvēsturiskā mantojuma sasaiste ar inovācijām, kā arī plānoto ražojumu/ pakalpojumu/ aktivitāšu sasaiste ar zinātni un pētniecību.


Projektu vērtēšana kopumā tiks balstīta uz projektu vērtēšanas metodiku, kurā ir izklāstītas katra kritērija izpildes prasības un atbilstoši piešķiramais punktu skaits, kā arī papildus iesniedzamie dokumenti kopā ar projekta pieteikumu (piemēram, publicitātes pasākumu plāns, sadarbības līgumi u.c.). Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu kritērijos, projekta pieteikumam precīzi jāatbilst visām kritērija izpildes prasībām atbilstoši metodikā noteiktajam.


Izmaiņas Ministru kabineta noteikumos


Vēršam projektu iesniedzēju uzmanību, ka ir veikti grozījumi MK noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””, kas stājās spēkā šī gada 13.augustā. Noteikumos tika precizēti atbalsta saņemšanas nosacījumi, iesniedzamie dokumenti, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un projekta īstenošanas nosacījumi.


Detalizētāku informāciju par izmaiņām MK noteikumos var skatīt Zemkopības ministrijas mājas lapā: https://www.zm.gov.lv/presei/precizetas-atbalsta-sanemsanas-iespejas-sabiedribas-virzitas-vietejas-?id=8105.

 

PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES PROJEKTU IESNIEDZĒJIEM

 

Lai aktivizētu potenciālos projektu iesniedzējus un informētu par projektu konkursu, Partnerība plāno informatīvus un izglītojošus pasākumus teritorijas iedzīvotājiem:

 

  • Apmācību seminārs “Mājražošana un amatniecība kā mazās uzņēmējdarbības iespēja”;
  • Semināru cikls “Satiec Līderi”;
  • Konsultācijas par Stratēģijas īstenošanu un projektu iespējām.

 

 

Par projektu konkursu un informatīvo pasākumu norises vietu un laiku aicinām sekot līdzi mūsu mājas lapā www.rezeknespartneriba.lv , kā arī sociālajos tīklos Facebook un Twitter. Plašāka informācija tiks publicēta tuvākajā laikā.


Kontaktinformācija: administratīvā vadītāja Ineta Elksne, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv, tālr.: 26363497.