Šī gada 27.-30.septembrī Rēzeknes rajona kopienu partnerība (Partnerība) kopā ar citām piecām Latvijas vietējās rīcības grupām (“Jūrkante”, “Sateka”, “Pierīgas partnerība”, “Zied Zeme” un “Brasla”) piedalījās Eiropas mēroga LEADER pieejai rīkotajā LINC (Leader Inspired Network Community) konferencē Ungārijā, Dabas pilsētā. Galvenie LINC dalībnieki bija Eiropas valstu vietējās rīcības grupas, kopā konferencē piedalījās aptuveni 300 dalībnieku. Konferencē, kas ilga nepilnas trīs dienas, bija iespēja dzirdēt un redzēt Ungārijas pieredzi LEADER projektu īstenošanā, piedalīties diskusijā par starptautisko sadarbību un meklēt potenciālos sadarbības partnerus, darboties dažādās tematiskās darba grupās.

 

Valstu dalībnieku gājiens un konferences atklāšana

 

Konference sākās ar Eiropas valstu dalībnieku svētku gājienu uz oficiālo pasākuma norises vietu – Dabas pilsētas domes laukumu, kur tika uzrunātas valstu delegācijas. Atklāšanas pasākumā dalībniekus uzrunāja Ungārijas ministriju un pašvaldību pārstāvji, Dabas pilsētas mērs Zoltán Kőszegi, kā arī Kristiina Tammets, Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai (ELARD) prezidente, un vietējās rīcības grupas.

 

Arhitektūras mantojuma objektu apskate


Otrajā konferences dienā Partnerība devās pieredzes braucienā “Arhitektūras mantojuma izmantošana sabiedrības vajadzībām Centrāleiropā”. Dabas pilsētai ir bagāta kultūras vēsture, un tā lepojas ar teritorijā esošajām 18.-19.gs. celtajām muižas ēkām, kā arī kultūras vērtībām, tāpēc liels izaicinājums pašvaldībai ir pieejamā finansējuma ietvaros maksimāli atjaunot kultūrvēsturiskās celtnes un padarīt par sabiedrības nozīmes un pieejamības objektiem. LEADER finansējumu piesaistīja šo ēku atjaunošanai (jumtu, fasāžu, iekštelpu remontam) uzlabojot ne tikai to izskatu, bet arī drošību. Neoklasicisma stilā būvētajā Morica Halasa (Móric Halász) muižas ēkā, kas ir pilsētas nozīmīgākais kultūrvēstures objekts, iekārtota iedzīvotāju rokdarbu darbnīca, mākslas darbu izstāžu zāle, tur notiek iedzīvotāju aktivitātes un pasākumi, jo ēka ir publiski pieejama iedzīvotāju vajadzībām.Citas muižas ēkā iekārtota bibliotēka, bet iepriekš tur bija bērnudārzs, kas pārvietots uz drošākām telpām. Pašvaldības iespējas pilnvērtīgi atjaunot daudzās ēkas ir ierobežotas, tomēr tiek rasti radoši risinājumi šo ēku izmantošanai. Pilsētā darbojas arī nevalstiskas organizācijas, kas īsteno projektus, piesaista privātu finansējumu, nodarbojas ar mākslas atbalstīšanu, atjauno degradētas ēkas, lai tās padarītu par funkcionālām un sabiedrībai pieejamām. Patīkami pārsteidza pašvaldības iniciatīva iesaistīt arhitektūras plānošanas un celtniecības darbos skolu audzēkņus, dodot tiem iespēju gūt praktiskas iemaņas un zināšanas šajā jomā.


Latvijas nacionālie ēdieni gūst atzinību

 

Pēcpusdienā bija iespēja piedalīties Café Europe diskusijā par starptautiskās sadarbības iespējām un meklēt sadarbības partnerus starptautiskiem projektiem, un vakara noslēgumā katras valsts delegācijai bija iespēja prezentēt savas valsts pārtikas “galdu” un iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar nacionālajiem ēdieniem European Buffet (Eiropas bufete) pasākumā. Rēzeknes rajona kopienu partnerība cēla galdā vietējo mājražotāju produkciju – ar mīlestību cepto Ainas Eriņas maizi, Andra Meijera gardo sālīto un kūpināto speķi, Diānas Skuteles gatavotos sierus un kaņepju sviestu. Īpašu atzinību no pasākuma dalībniekiem izpelnījās kaņepju sviests, kas nevien intriģēja ar savu nosaukumu, bet arī lieliski garšoja. Kopumā lielu ievērību izpelnījās saldie un pikantie sieri, piparkūkas, speķis (kas ungāriem arī lielā cieņā).

 

Starpvalstu sadarbības partneru meklēšana un konferences noslēgums


Viens no Partnerības mērķiem ir sekmēt starpvalstu sadarbību, īstenojot kopīgus projektus integrētu tūrisma piedāvājumu veidošanai, amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta sekmēšanai un lauku kopienu pieredzes apmaiņai, tādēļ trešā konferences diena Partnerībai sākās ar dalību darba grupā “starptautiskā sadarbība”. Darba grupā tika pārrunāti starptautiskās sadarbības šķēršļi un definēts galvenais problēmjautājums – partneru meklēšanas iespējas. Darba grupā tika pausts viedoklis, ka partneru meklēšanas aktivitātēm nav pieejams finansējums, turklāt potenciālie sadarbības partneri būtu īpaši jāmotivē iesaistīties starptautiskos projektos. Tika apspriesta arī īpašas web platformas izveide partneru meklēšanai un informācijas apmaiņai. Problēmjautājumi un to iespējamie risinājumi tika apkopoti, un tiks iesniegti atbildīgajām iestādēm kopīgu sadarbības vadlīniju izstrādes vajadzībām. Noslēgumā notika plenārsēde, kurā sešu tematisko darba grupu rezultāti tika izklāstīti visiem konferences dalībniekiem.


Pēcpusdienā konferences dalībnieki gatavojās starptautiskajām sporta spēlēm, kurās vairāki Latvijas delegācijas pārstāvji ieņēma godalgotas vietas. Sporta spēlēs varēja doties orientēšanās skrējienā pa vietējo apvidu, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs (šaušana ar loku, stafetes u.c.). Konferences nobeigumā tika apkopots darba grupās padarītais un apbalvoti sporta spēļu dalībnieki.


Katras konferences dienas noslēgumā tika organizēta kultūras programma – vietējo ansambļu, izpildītāju un deju kolektīvu uzstāšanās. Priekšnesumi priecēja ar krāšņumu un profesionalitāti un viesiem ļāva iepazīt ungāru kultūras vērtības – tautas tradīcijas, degsmi un darba mīlestību.

 

LINC (LEADER Inspired Network Community) ir Eiropas mēroga konference, kas nodrošina Eiropas valstu lauku teritoriju attīstības pieredzes apmaiņu, īstenojot LEADER pieeju. LINC ir vietējo rīcības grupu un Nacionālā tīkla iestāžu iniciatīva lauku attīstības veicināšanai dažādās Eiropas valstīs (www.info-linc.eu).


Konferences uzdevums ir prezentēt sabiedrībai LEADER pieejas īstenošanas rezultātus un inovatīvās metodes, veicināt lauku attīstītāju tīklu paplašināšanu, nodrošināt profesionālās pieredzes apmaiņu starp Eiropas LEADER pieejas īstenošanas pārstāvjiem, dibināt kontaktus starptautiskās sadarbības īstenošanai un pievērst uzmanību komunikācijas un zināšanu pārneses nozīmīgumam starp vietējiem ekonomikas un sociālās jomas dalībniekiem tādās nozarēs kā tūrisms, kultūras mantojums, vietējo produktu ražošanu un citās nozīmīgās jomās.

 

Vairāk foto GALERIJĀ