titulbilde 11karta 1Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 11. kārtu ar kopējo finansējumu 380290,34 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” rīcībās:


R. 2.1. “Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra” - piešķirtais finansējums 180290,34 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu un teritorijas labiekārtošanu, jaunas infrastruktūras izveidi, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību, paredzot ieguldījumus būvniecībā un pamatlīdzekļu iegādē.

 

R. 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - piešķirtais finansējums 100000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 9000 EUR; 5000 EUR – tērpu iegāde interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2000 EUR – apmācību projektiem. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pamatlīdzekļu (inventārs, aprīkojums) iegādi sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai, interešu klubu izveidei.


R. 2.4. “Sakrālā mantojuma saglabāšana” - piešķirtais finansējums 100000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt teritorijas sakrālo infrastruktūru – sakrālo objektu būvniecību un labiekārtošanu, paredzot ieguldījumus būvniecībā, kā arī pamatlīdzekļu iegādē ar mērķi pilnveidot un uzturēt sakrālo mantojumu, attīstīt sakrālo tūrismu. Atbalsta pretendents ir reģistrēta reliģiska organizācija, kas pārstāv tradicionālu reliģisku konfesiju un kas sakārto tās īpašumā vai valdījumā esošu sakrālo objektu vai teritoriju.


Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem un citām aktivitātēm skaņā ar sludinājumu. Atbalsta intensitāte līdz 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.


Atbalstam var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu Rēzeknes novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami.


Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 


Projektu pieteikumus var iesniegt no 2022.gada 25. marta līdz 2022.gada 25.aprīlim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 


Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss.

 

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

 

 

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA