titulbildeBiedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 9. kārtu ar kopējo finansējumu 400 156, 35 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:


1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 150 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 30 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;
1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 250 156,35 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 40 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas; kopprojektam līdz 80%.

 

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2021.gada 15. janvāra līdz 2021.gada 15.februārim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.


Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes un Viļānu novados. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.


Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss.

Kontaktinformācija: tālr.: 64607183; 27479312, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

 

SLUDINĀJUMS


PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA


PAŠNOVĒRTĒJUMS