blog b 938091Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” projekts Nr. 19-00-A019.332-000007


Projekta atklāšanas konference

2019.gada 17.oktobris

Rekovas dzirnavas, Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

 


Konferences mērķis: sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā, iepazīties ar praktiskiem piemēriem zemnieku saimniecībā “Kotiņi”.


Mērķauditorija: Latgales reģionā esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un vietējo rīcības grupu speciālisti, kas iesaistīti attīstības plānošanā, uzņēmējdarbības konsultanti.

 

Konferences darba kārtība

 

Pieteikšanās: https://forms.gle/hqfi6svb4wxi58Q47

 


Dalība konferencē bezmaksas, iepriekš piesakoties savā Partnerībā:

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība - izpilddirektore Ineta Elksne, info@rezeknespartneriba.lv;

 

Ludzas rajona partnerība - koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;

 

Preiļu rajona partnerība - valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;


Balvu rajona partnerība – Stratēģijas administratīvā vadītāja asistente darbam ar starp teritoriju un starptautiskiem projektiem Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;

 

Krāslavas rajona partnerība - koordinatore Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv

 

Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi" - koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com


Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā. Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).