Biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta konkursa iesnieguma pieņemšanu 1.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no šī gada 20. aprīļa līdz 20. maijam. 1. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 650 00 EUR.

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām ir sekojošs:
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana
Mērķis: veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 425 000 EUR.

Rīcība 2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra
Mērķis: atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu, pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, interešu centru izveidi. Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais finansējums: 225 000 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:

  • Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija projektu iesniegšanai šeit.

Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties šeit.

MK noteikumu Nr.590 (13.10.2015.) atbalsta saņemšanas nosacījumi, projektu veidlapas atrodamas šeit.

Kontaktinformācija: biedrība „Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne (1. st., 12 kab.), administratīvā vadītāja
Ineta Elksne, tālr. 26363497, e-pasts: ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv