Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu ar kopējo finansējumu 156 477,44 EUR. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2017.gada 25. septembra līdz 2017.gada 25. oktobrim.

 

Rēzeknes rajona kopienu partnerība ar ELFLA atbalstu turpina „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” (SVVA Stratēģija) mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” (M2) īstenošanu LAP 2014.-2020.gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks SVVA Stratēģijas M2 Rīcībā “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” (R.2.2.).

  

R2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība:

 

Rīcības atbalsta apmērs : 156 477,44 EUR

 

Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas (sabiedriskā labuma projekts).

 

 

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 7 000 EUR; 5 000 EUR - tērpu iegādei interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.); 2 000 EUR - apmācību projektiem.

 

Rīcības apraksts: Rīcības ietvaros tiks atbalstīta infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai: inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegāde t.sk. dažādu interešu klubu izveide (izņemot ieguldījumus būvniecībā).

 

Projektu īstenošanas termiņš:

 

• 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu - ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;
• 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – pārējiem projektiem.

 

SVVA Stratēģijas īstenošanas teritorija: Rēzeknes novads un Viļānu novads.

 

Papildinformācija un konsultācijas:

 

Ar SVVA Stratēģiju var iepazīties un saņemt konsultācijas biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601). SVVA Stratēģijas elektroniskā versija pieejama www.rezeknespartneriba.lv vai www.lad.gov.lv. Projekta iesniegumu elektroniski var iesniegt LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar elektronisko dokumentu likumu, nosūtot uz LAD e-pastu: lad@lad.gov.lv vai papīra dokumenta formā biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601).

 

Kontaktpersona: SVVA Stratēģijas administratīvā vadītāja Ineta Elksne (tālr.: 64607183 e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

 

PILNS SLUDINĀJUMA TEKSTS ŠEIT

 

Skatiet arī sadaļu PROJEKTU KONKURSS