Rēzeknes rajona kopienu partnerība atgādina, ka ELFLA un EZF projektu īstenotājiem, kas īstenojuši projektus 2010.-2014.gadā vai kuriem turpinās projekta uzraudzības laiks (5 gadi pēc projekta īstenošanas beigām), jāiesniedz pārskati par darbības rādītājiem par iepriekšējo kalendāra gadu!

Pārskati iesniedzami divos eksemplāros biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" birojā papīra formā ar oriģinālu parakstu vai saskaņā ar elektronisko dokumentu likumu (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) uz Partnerības e-pastu info@rezeknespartneriba.lv līdz šī gada 31.martam.

 

Pārskatu paraugi:

 

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai pakalpojuma sniegšanas vietā vietējiem iedzīvotājiem, kā arī sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem)

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem lauku saimniecību modernizācijas projektiem

Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem EZF fonda projektiem