Aktualitātes

 

 

button zinu arhivsddd

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 16. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 50292,20 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA stratēģijas mērķa “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

 

Rīcība 2.2.“Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība” - piešķirtais finansējums 50292,20 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 10000,00 EUR; Tērpu iegādei interešu izglītības un amatierkolektīvu vajadzībām (dejas, mūzika, sports, māksla u.tml.) - 5000,00 EUR; Apmācību projektiem – 2000,00 EUR. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt pamatlīdzekļu (inventārs, aprīkojums) iegādi sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstībai, interešu klubu izveidei. Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

 

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2023.gada 26.jūnija līdz 2023.gada 26.jūlijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login .

 

Atbalstam var pieteikties juridiska (tostarp biedrība un vietējā pašvaldība) vai fiziska persona, kas īstenos sabiedriskā labuma projektu Rēzeknes novadā. Tie ir projekti, kuros plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura, par kuru rezultātu netiek prasīta samaksa un kuri ir publiski pieejami.

 

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ! Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas!

 

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

 

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

2023.gada 17.maijā biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2.„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

 

  • 2.2. “Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”
  • 2.3. “Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība”

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.

Rēzeknes novada partnerība turpina darbu pie sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādes 2023.-2027.gadam, lai piesaistīt ELFLA fonda finansējumu un īstenot LEADER pasākumu savā darbības teritorijā.

 

Partnerībai ir ļoti svarīgs Rēzeknes novada uzņēmēju, jauniešu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju padomju interešu pārstāvju viedoklis par sadarbības iespējām, dalības nepieciešamību dažādos starpteritoriālos un  starptautiskos projektos un aktivitātēs.

 

Tikai 7- 10 minūtes Jūsu veltītā laika ir liela vērtība mūsu darbam turpmākajos piecos gados. Lūdzu, aizpildiet aptauju, atverot saiti https://www.visidati.lv/aptauja/2013154774/. Anketa ir anonīma, un tajā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā.

 

Aktuālā informācija par stratēģijas izstrādes gaitu pieejama Rēzeknes novada partnerības mājaslapā www.rezeknespartneriba.lv  un sociālajos tīklos facebook /rezeknespartneriba.lv un instagram/rezeknespartneriba.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa nepārtrauktas pieteikšanās 15. kārtu ar kopējo publisko finansējumu 207861,87 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībā:

 

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 207861,87 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

 

Pieteikumu iesniegumu pieņemšanas termiņš nepārtrauktās pieteikšanās kārtai ir no 2023.gada 24.aprīļa līdz 2023.gada 24.jūlijam. Lauku atbalsta dienesta (LAD) http://www.lad.gov.lv/ Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. Kad nepārtrauktās pieteikšanās kārtas termiņā būs sasniegti 80%  no pieejamā finansējuma robežas, projektu iesniegumu pieņemšana turpināsies 30 kalendārās dienas.

 

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, produkta vai pakalpojuma attīstīšanai un atpazīstamības veicināšanai.

 

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. ! Izsludinātajā kārtā netiek atbalstītas būvniecības izmaksas!

 

Plašāka informācija biedrībā “Rēzeknes novada partnerība”, Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, kā arī mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

 

Aicinām par savas idejas atbilstību konsultēties, sazinoties ar Stratēģijas administratīvo vadītāju Inetu Elksni (tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

 

SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA