Aktualitātes

 

 

button zinu arhivsddd

2022.gada 22.decembrī biedrība "Rēzeknes novada partnerība" ir noslēgusi projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 13.kārtu LAP

programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1.

„Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

 

  • 1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana”
  • 1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana"

 

Ir apkopota operatīvā informācija par reģistrēto publisko finansējumu – skatīt ŠEIT.

Biedrība "Rēzeknes novada partnerība" informē, ka ir pabeigta 13.kārtā iesniegto projektu vērtēšana. Projektus izvērtēja vietējās rīcības grupas projektu vērtēšanas komisija saskaņā ar apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, un pēc vērtējumā iegūtajiem punktiem projekti tika sarindoti. Rindojumu var apskatīt šeit:

1.2.rīcības projektu rindojums

 
Lēmumi par projektu iesniegumu atbilstību SVVA stratēģijai vai par projektu noraidīšanu atbalsta pretendentiem tiks nosūtīti EPS saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” 50.punktā noteiktajiem termiņiem.

 
Projektu pieteikumu tālākā vērtēšana notiks Lauku atbalsta dienestā.

Biedrība “Rēzeknes novada partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 13. kārtu ar kopējo finansējumu 227412,47 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

 

“Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 110000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;

 

“Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 117412,47 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50000,00 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte: līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas, ja pretendenta apgrozījums nepārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai kopprojektam; līdz 50 %, ja pretendenta apgrozījums pārsniedz 70 000 EUR pēdējā noslēgtā gadā vai pretendents ir biedrība vai nodibinājums.

 

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2022.gada 22.novembra līdz 2022.gada 22.decembrim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

 

Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.

 

Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.


Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER/ projektu konkurss un Saistošie dokumenti.


Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.


SLUDINĀJUMS

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA