Projektu vērtēšana kopumā tiks balstīta uz projektu vērtēšanas metodiku, kurā ir izklāstītas katra kritērija izpildes prasības un atbilstoši piešķiramais punktu skaits, kā arī papildus iesniedzamie dokumenti kopā ar projekta pieteikumu (piemēram, publicitātes pasākumu plāns, sadarbības līgumi u.c.). Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu kritērijos, projekta pieteikumam precīzi jāatbilst visām kritērija izpildes prasībām atbilstoši metodikā noteiktajam:

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA

 

SOCIĀLĀS JOMAS PROJEKTIEM (2.3.rīcība):

Obligāti pievienojams dokuments ir novada pašvaldības atzinums par projektā plānotā sociālā pakalpojuma nepieciešamību  Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā (skat. SVVA Stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku). Dokumenti:

  • Rēzeknes novada pašvaldības un Viļānu novada pašvaldības Sociālo dienestu nolikumi atzinuma izsniegšanai. 
  • Iesnieguma un projekta idejas apraksta veidlapa iesniegšanai Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajam dienestam un Viļānu novada pašvaldības Sociālajam dienestam.

 

 

 

 

Saistošie dokumenti un veidlapas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcībām:

 

Uzņēmējdarbības projektiem:

rīcība 1.1.”Uzņēmējdarbības uzsākšana"

rīcība 1.2. "Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” 

 

 

 

De minimis uzskaites veidlapa kopš 2019.gada 1.jūlija jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā! Rokasgrāmata par de minimis veidlapas aizpildīšanu ŠEIT

 

Infografika par pievienojamajiem dokumentiem

Ieteikumi projekta iesnieguma noformēšanai un prasību izpildei 

 

 

 

 

Sabiedriskā labuma projektiem:

rīcība 2.1. „Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”

rīcība 2.2. „Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”
rīcība 2.3. „Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība” 

 

 

Piezīme: sabiedriska labuma projektiem atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.


Vairāk par projektu īstenošanas dokumentāciju: www.lad.gov.lv 

 

PRETENDENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES SEMINĀRA CIKLA "SATIEC LĪDERI" (10.01.2017.-16.01.2017.) IETVAROS