Projektu vērtēšana kopumā tiks balstīta uz projektu vērtēšanas metodiku, kurā ir izklāstītas katra kritērija izpildes prasības un atbilstoši piešķiramais punktu skaits, kā arī papildus iesniedzamie dokumenti kopā ar projekta pieteikumu (piemēram, publicitātes pasākumu plāns, sadarbības līgumi u.c.). Lai iegūtu maksimālo punktu skaitu kritērijos, projekta pieteikumam precīzi jāatbilst visām kritērija izpildes prasībām atbilstoši metodikā noteiktajam:

 

PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA (grozījumi no 09/2021)

 

 

 

Saistošie dokumenti un veidlapas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” rīcībām:

 

Uzņēmējdarbības projektiem:

 

 

 

 

De minimis uzskaites veidlapa kopš 2019.gada 1.jūlija jāaizpilda un jāiesniedz VID elektroniskajā datu bāzē EDS un veidlapas identifikācijas numurs jānorāda projekta pieteikumā! Rokasgrāmata par de minimis veidlapas aizpildīšanu ŠEIT

 

Jaunākās rokasgrāmatas atrodamas šeit: https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-istenosana-saskana-ar-sabiedribas-virzitas-vietejas-attistibas-strategiju-235 

 

 

Sabiedriskā labuma projektiem:

 

 

 

Piezīme: sabiedriska labuma projektiem atbalsta saņēmējs līdz pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanai nodrošina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai savā tīmekļvietnē. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju, kas apliecina projekta rezultātu publicitāti plašsaziņas līdzekļos vai tīmekļvietnē. Ja projekts ir saistīts ar pakalpojuma vai produktu piedāvājumu, atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā informē vietējo rīcības grupu par aktualitātēm, kas saistītas ar projektu.


Vairāk par projektu īstenošanas dokumentāciju: www.lad.gov.lv 

 

 

PRETENDENTU JAUTĀJUMI UN ATBILDES SEMINĀRA CIKLA "SATIEC LĪDERI" (10.01.2017.-16.01.2017.) IETVAROS