KTNRēzeknes novada pašvaldības iestāde “Kaunatas pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno projektu “Aprīkojuma iegāde Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai”, kas atbalstīts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā.


Projekta mērķis –


Veikt ieguldījumus aprīkojuma iegādē Kaunatas tautas nama kultūras pasākumu nodrošināšanai, tādējādi veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās.


Projekts paredz iegādāties un uzstādīt sekojošus pamatlīdzekļus:


1. Projektors ar ekrānu;
2. Automātiskā aizkaru atvēršanas un aizvēršanas iekārta;
3. Apgaismošanas sistēma.


Realizējot projektu, Kaunatas pagasta pārvaldes teritorijā tiks radīts jauninājums - tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums, kas spēs uzlabot un bagātināt kultūras dzīves norisi Kaunatas pagasta iedzīvotājiem.


Projekta kopējās izmaksas ir 7000.00 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir 6300.00 EUR, Kaunatas pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums – 700.00 EUR.

 

 

Kaunatas TN vadītāja
L. Jokste - Bogdanova

 

 


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm 

 

Logo rakstiem 600 x 89