Silusala 600 x 400Rēzeknes novada pašvaldības Gaigalavas pagasta zemnieku saimniecībā “Sīļusala” 2018. gada oktobrī tika īstenots ELFLA projekts Nr. 17-01-AL15-A019.2103-000005 „Barības virtuves pie kūts vienkāršotā atjaunošana par augļu pārstrādes ēku”. Projekts tika iesniegts 2017. gada 10. martā, biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros.


Projekta 1. posma īstenošanas rezultātā tika iegādāts aprīkojums un 2. posma īstenošanas rezultātā tika iegādāti būvmateriāli, lai veiktu īpašumā esošās barības virtuves vienkāršoto atjaunošanu par augļu pārstrādes ēku. Ēka ir atjaunota un nodota ekspluatācijā. Tā rezultātā uzsākta ābolu un ogu sulas ražošana no savā saimniecībā iegūtajiem āboliem, kā arī tiek sniegti sulas spiešanas pakalpojumi pagasta un novada iedzīvotājiem.


Projekta mērķis ir sekmēt inovāciju, sadarbību un zināšanu bāzes attīstību lauku apvidos; veicināt dažādošanu, mazu uzņēmumu izveidi un attīstīšanu, kā arī darbavietu radīšanu.


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

Informāciju sagatavoja projekta vadītājs Aivars Počs

 

 

Logo rakstiem 600 x 89