SAM 4185Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā LEADER projektu konkursā iesniegtajam Rēzeknes novada pašvaldības projekta Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums EUR 3507.50, pašu līdzfinansējums – EUR 389.72. Projekta rezultātā tiks ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos, māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija.

 

Cenu aptaujas rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Inteco Wood”.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 

Logo ar sauli rakstiem