No  2017.gada 10.janvāra līdz 10.februārim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 2.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” (kārta noslēgta).

 

 

 Konkursa 2. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 489 774,23 EUR 

Rīcība „2.1. Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra”

Mērķis: atbalstīt partnerības teritorijas publisko infrastruktūru – kultūrvēstures, dabas objektu sakārtošanu,
pieejamības uzlabošanu un teritorijas labiekārtošanu t.sk. tūrismā, interešu centru izveidi.

199774,23 EUR

Rīcība "2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība"

Mērķis: dažādot sabiedriskās aktivitātes (apmācību, interešu klubi, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta u.c.) vietējiem iedzīvotājiem

140000 EUR

Rīcība "2.3. Sociālo un veselības pakalpojumu attīstība"

Mērķis: atbalstīt infrastruktūras izveidi, inventāra, aprīkojuma un aparatūras iegādi sociālo un veselības pakalpojumu attīstībai.

150000 EUR

 

Iesniegšanas veidi

  • papīra formā – divi eksemplāri un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, klātienē iesniedzama Partnerības birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kabinets; iesniedzējam tiks izsniegts apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu EPS sistēmā;
  • elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login;
  • elektroniska dokumenta veidā projekta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtāms LAD uz e-pastu lad@lad.gov.lv 

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/

!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/. Turpmāk projektu pārskati /atskaites par publicitāti, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, būs jāiesniedz EPS sistēmā.

 

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā

 


Veidlapas sabiedriskā labuma projektiem
Saistošie dokumenti
Vadlīnijas un normatīvi

 

1.kārtas projektu konkurss norisinājās no 2016.gada 20.aprīļa līdz 20.maijam rīcībās 1.1. "Uzņēmējdarbības uzsākšanas un attīstības veicināšana" un 2.1. "Saglabāts un popularizēts kultūrvēstures, dabas mantojums, uzlabota sabiedriskā infrastruktūra".