No 2017.gada 25.septembra līdz 25.oktobrim izsludināta atklāta projekta konkursa iesniegumu pieņemšanas 4.kārta Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. (kārta noslēgta)

 

 

 

Konkursa 4. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 156 477, 44 EUR 

 

 

Rīcība „2.2. Iedzīvotāju iniciatīvu attīstība, mūžizglītība”

 

Mērķis: sabiedrisko aktivitāšu un mūžizglītības pakalpojumu attīstība: inventāra, aprīkojuma

un aparatūras iegāde, t.sk. dažādu interešu klubu izveide

(izņemot ieguldījumus būvniecībā)

 

156 477,44 EUR

 

Iesniegšanas veidi

  • papīra formā – divi eksemplāri un tā elektroniskā kopija, kas ierakstīta ārējā datu nesējā, klātienē iesniedzama Partnerības birojā Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, LV-4601, 12.kabinets; iesniedzējam tiks izsniegts apliecinājums par iesnieguma reģistrēšanu EPS sistēmā;
  • elektroniski – Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login;
  • elektroniska dokumenta veidā projekta iesniegums, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, nosūtāms LAD uz e-pastu lad@lad.gov.lv


!Lai iesniegtu projekta iesniegumu, obligāts nosacījums ir reģistrētries kā LAD klientam. Par reģistrāciju: http://lad.gov.lv/lv/jauniem-lauku-uznemejiem/klut-par-lad-klientu/


!Lai iesniegtu projekta iesniegumu EPS sistēmā, jākļūst arī par EPS lietotāju. Par pieteikšanos: http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/ Turpmāk projektu pārskati /atskaites par publicitāti, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, būs jāiesniedz EPS sistēmā.

 

Pilns sludinājuma teksts ŠEIT

Projektu vērtēšanas metodika - pamatdokuments projektu vērtēšanā un punktu piešķiršanā

 

Veidlapas, nolikumi, cita svarīga informācija SADAĻĀ "SAISTOŠIE DOKUMENTI" UN "VADLĪNIJAS UN NORMATĪVI"

 

 

RezeknesP Aicinām pieteikties semināram par LEADER projektu konkursa 7.kārtu sabiedriska labuma projektiem! Vairāk:… https://t.co/DnXwLr7dCs