Afisa 10 karta 1000 x 838Biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludina atklāta LEADER projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu ar kopējo finansējumu 586 122, 42 EUR. Projektu konkurss tiek izsludināts SVVA Stratēģijas mērķa “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma saņemšanai rīcībās:

 


1.1. “Uzņēmējdarbības uzsākšana” - piešķirtais finansējums 175 000,00 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas;


1.2. “Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana” - piešķirtais finansējums 411 122, 42 EUR; maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam 50 000 EUR; maksimālā atbalsta intensitāte no 50 % līdz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas (līdz 50 %, ja apgrozījums 70 000-150 000 EUR, kā arī biedrībām un nodibinājumiem; savukārt līdz 70 %, ja apgrozījums līdz 70 000 EUR, kā arī kopprojektam).

 

Projektu pieteikumus var iesniegt no 2021.gada 29. novembra līdz 2021.gada 29.decembrim Lauku atbalsta dienesta (LAD) www.lad.gov.lv Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login. 

 

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.


Atbalstam var pieteikties fiziska vai juridiska persona, kas vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību Rēzeknes novadā. ELFLA finansējumu var saņemt pamatlīdzekļu iegādei, būvdarbiem, kā arī produkta vai pakalpojuma atpazīstamības veicināšanai.


Projektu īstenošanas termiņš: ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 

Plašāka informācija mājas lapā: www.rezeknespartneriba.lv, sadaļā LEADER projektu konkurss un Saistošie dokumenti.

 

Kontaktinformācija: tālr.: 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv.

 

 

SLUDINĀJUMS


PROJEKTU VĒRTĒŠANAS METODIKA


PAŠNOVĒRTĒJUMA VEIDLAPA

 

Īss video ieskats par LEADER aktualitātēm un izmaiņām